E-Shop

Užitečné odkazy

Nahlášení pálení

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (pro bližší informace www.hzssck.cz). Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Odkaz na on-line aplikaci: http://hzssk.webrex.cz/

Pro náš územní obvod je příslušný HZS Středočeského kraje:

Územní odbor Kolín
stanice HZS Ovčáry - TPCA

průmyslová zóna Ovčáry
280 02 Ovčáry
Telefon: 950 887 011

Úřad práce Kolín

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

Úřad práce ČR tvoří generální ředitelství, krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“). Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Pro náš region je kontaktní pracoviště Kolín.

Odkaz: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/kolin

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Odkaz: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště Kolín

Odkaz na strínky: http://www.khsstc.cz/obsah/Kolin_66_1.html

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

S účinností od 1. 7. 2002 byl zákonem č. 201/2002 Sb., zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Sídlem Úřadu je Praha. Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Dne 19. března 2004 nabyl účinnosti zákon č. 120/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Pro náš region je příslušný úřad v Kolíně.

Odkaz: http://www.uzsvm.cz/Kolin-319-182-85

Systém základních registrů

Systém základních registrů obsahuje tyto registry

 • Registr osob (správcem je Český statistický úřad)
  Obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci.
 • Registr obyvatel (správcem je Ministerstvo vnitra)
  Obsahuje aktuální referenční údaje o všech občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana a jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že budou vedeny v registru obyvatel.
 • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální)
  Obsahuje údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic.
 • Registr práv a povinností (správcem je Ministerstvo vnitra)
  Obsahuje údaje o působnosti orgánů veřejné moci, právech a povinnostech osob.
 • Informační systém základních registrů (správcem je Ministerstvo vnitra)
  V jeho rámci čtyři základní registry fungují. Provozuje jej Správa základních registrů.
 • ORG - převodník (správcem je Úřad pro ochranu osobních údajů)
  Klíčový projekt pro ochranu osobních údajů v registrech; díky převodníku identifikátorů už není možné získat o obyvatelích informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí jednoho identifikátoru.

Regionální informační server Středočeského kraje

Regionální informační servis Středočeského kraje (RIS), který je zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší veřejnosti i specifických uživatelů. RIS provozuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR).

RIS je zaměřen zejména na:

 • nejširší veřejnost i specifické uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech uvažovaného projektu (územní dopad rozvojového záměru)
 • prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření v oblastech, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ
 • prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR
 • provázanou prezentaci informací z hlediska členění územního i tématického
 • využití dynamických výstupů z mapového serveru

RIS je provozován ve všech krajích ČR ve standardní struktuře, která uživateli poskytuje snadný přístup ke specifickým informacím pro kterékoliv území v ČR.
Nedílnou součástí RIS jsou i texty rozvojových dokumentů souvisejících s příslušným územím jak na úrovni ČR (včetně krajů i regionů), tak i na úrovni požadované EU.
Mimořádným informačním prvkem je mapový server, který integruje tématické vrstvy získané vlastním sběrem, letecké snímky i základní topografii okolních států (data SABE).

Pozemkový úřad Kolín

1. ledna 2013 vznikl Státní pozemkový úřad (SPÚ). Nový úřad sloučí veškeré agendy vykonávané Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady. Poslanci zřídili SPÚ v průběhu minulého roku zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.

Veškerá agenda, kterou doposud vykonával Pozemkový fond České republiky nyní přechází právě pod nově vzniklý Státní pozemkový úřad. Mezi aktivity úřadu bude patřit prodej státní půdy, vypořádání restitučních nároků, bezúplatné převody a směny pozemků. SPÚ bude mít na starost hospodaření s nemovitostmi ve správě původního Pozemkového fondu. Mezi další zodpovědnost patří hospodařit se stavbami souvisejícími s vodními díly v ČR a stavby používané k melioracím a vodnímu hospodářství.

Odkaz: http://pozemkovyurad.cz/instituce/pozemkovy-urad-kolin/23797/1