E-Shop

Průvodce živnostenským podnikáním

Jak začít podnikat

1) Potřebujeme živnostenský list?

Pokud chceme být například herci, spisovatelé, hudebníci nebo budeme provozovat nezávislé povolání, nebudeme potřebovat žádné živnostenské oprávnění, blíže viz OSVČ bez živnosti. Ostatní činnosti vyžadují živnostenské oprávnění, blíže viz Živnosti.

2) Všechny registrace na živnostenském úřadě

Na začátku podnikání zajdeme v každém případě na kterýkoliv živnostenský úřad a vyplníme Jednotný registrační formulář.

Tím provedeme najednou všechna potřebná ohlášení a registrace - živnost, zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmu. Můžeme zároveň provést i registraci silniční daně, DPH nebo daň z příjmů za zaměstnance.

Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

3) Zdravotní a sociální pojištění

Důležité je pro nás vědět, zda musíme platit zálohy na pojištění. Jestliže máme podnikání jako

- hlavní činnost, musíme od počátku podnikání platit měsíčně zálohy na zdravotní pojištění i sociální pojištění

- vedlejší činnost, zdravotní i sociální pojištění doplatíme až po skončení roku po podání daňového přiznání a Přehledu. (A budeme-li mít nízký zisk, sociální pojištění nebudeme muset zaplatit vůbec - viz sociální pojištění při vedlejší činnosti).

4) Daňová evidence a další evidence

Během roku schováváme doklady a z nich uděláme

- buď daňovou evidenci (musíme schovávat všechny doklady)

- nebo evidenci příjmů, budeme-li uplatňovat paušální výdaje (stačí schovávat příjmové doklady a vydané faktury)

Pokud jsme se zaregistrovali jako plátci DPH, vedeme také evidenci podle zákona o DPH, a to čtvrtletně.

5) Daňová přiznání a přehledy pojištění

Po skončení roku podáme daňové přiznání k dani z příjmu a Přehledy pojištění a zaplatíme daň z příjmu a pojištění. Podrobný postup viz Daně a pojištění krok za krokem.

Jestliže jsme plátci DPH, během roku plníme všechny povinnosti plátce DPH a podáváme daňové přiznání k DPH po každém čtvrtletí.

Pokud uplatňujeme výdaje na auto, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.

Živnosti

Seznam - druhy živností

Podle toho zda je získání živnosti podmíněno nějakým vzděláním a/nebo praxí, dělí se živnosti na volné a vázané.

Volné živnosti

Které živnosti můžeme vykonávat, aniž bychom splňovali nějaké zvláštní podmínky viz volné živnosti - volná živnost.

Vázané živnosti

Živnosti, jejich druhy a podmínky pro získání živnostenského oprávnění popisuje živnostenský zákon. Podrobně viz:

Jak získat živnost

Postup, jak získat živnostenské oprávnění. popisuje živnostenský zákon.

OSVČ bez živnosti - co není živnost

Podnikání, ke kterému nepotřebujeme živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění nepotřebujeme pro činnosti, jako je např.:

  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (ale je třeba se zaregistrovat na obecním úřadě, viz níže)
  • činnost autorů - autorské honoráře
  • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (př. spisovatel, herec, hudebník, ...)
  • činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé...

Podnikání v zemědělství

Pro podnikání v zemědělství sice nepotřebujeme živnostenské oprávnění, ale musíme se zaregistrovat na příslušném obecního úřadu (podáme žádost o zápis do Evidence zemědělských podnikatelů podle zákona 252/1997 Sb.). Podnikáme pak na základě tzv. "Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele". K tomu také viz Příjmy pěstitelů.

Zákon

Činnosti, ke kterým nepotřebujeme živnostenský list, uvádí § 3 živnostenského zákona a § 7 odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů.