E-Shop

Revitalizace mrtvého ramene LABE

Revitalizace mrtvého ramene Labe – Týnec nad Labem

O co vlastně jde a co si máme představit pod tímto názvem?

Z historické mapy (II. vojenské mapování z let 1836-1852) je zřejmé, že již před 150 lety bylo území periodicky zaplavováno, což dokazuje i způsob využívání tohoto území – podmáčené louky – inundační území. Přestože z mapových podkladů z roku 1688 není patrné propojení řeky, jedná se o zbytky původního koryta řeky Labe, jenž zde zůstal zachován v podobě částí mrtvých ramen a navazujících lužních biotopů. Jižní okraj lokality tvoří regulovaný a vzdutý tok řeky Labe. Přírodní charakter lokality je narušen přítomností fotbalového hřiště, umístěného v horní polovině ramene. Lidská sídla jsou zde omezená na malé zemědělské stavení a jeho zázemí. Zbytek území tvoří přírodní lužní stanoviště. Střídá se zde poměrně pestrá mozaika stanovišť typu měkkého a tvrdého luhu a mokřadů s periodickými i stálými tůněmi (viz dále). Hlavním atributem odstaveného ramene je extrémně vysoký stupeň zasedimentování, a tedy došlo i k pokročilé změně druhů flory. Vlivem absence pravidelných záplav dochází k dalšímu hromadění sedimentu na dně ramene vedoucímu k postupnému ústupu vodní plochy a přeměnu na mokřad a terestrický ekosystém. Z výše uvedeného lze usuzovat, že se jedná o mrtvé rameno řeky Labe.

Koncepce projektu se odvíjí od zachování stávajícího „přírodního“ charakteru lokality na významné části její plochy, s vysokým stupněm podmáčení, přítomnosti padlých stromů a větví a rákosin. Zachování stávajícího spektra stanovišť zahrnujících periodické a stálé tůně (včetně zazemněných a vegetací zarostlých), mokřiny, porosty vrb a olšin (měkké luhy) a různé typy tvrdého luhu. Snížení zatížení živinami vodního prostředí. Zvýšení spektra vodních stanovišť území zejména o nezarostlé a nezazemněné tůně, jež zajistí existenci vodních a mokřadních biotopů a druhů (včetně zvláště chráněných) na lokalitě v horizontu dalších desítek let, což bude mít velmi příznivý vliv na posílení biodiverzity v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém měřítku. A v neposlední řadě zatraktivnění lokality z hlediska estetického, krajinotvorného a historického. V současné době již není na Labi možný samovolný vznik podobně ekologicky cenného biotopu jako je říční rameno, jedním z mála účinných způsobů, jak zlepšit hydromorfologický stav řeky a její nivy, je obnova vodohospodářských a ekologických funkcí v minulosti odstavených ramen.

Cílem prováděných zásahů bude posílení druhové diverzity území a dlouhodobě udržitelné zlepšení životních podmínek pro vzácné a chráněné organizmy. Dále dojde k posílení ekologicko – stabilizační funkce významného krajinného prvku údolní nivy řeky Labe, který je v současné době tvořen především zamokřenými plochami a mělkovodními mokřadními ekosystémy (s vysokým stupněm zazemnění) v mozaice s fragmenty porostů lužního lesa a mokřadních olšin. Cílem opatření není vytvoření podmínek pro rybářské využití. Jakékoliv rybářské aktivity budou v celé lokalitě zakázány a žádným způsobem nebudou podpořeny.

V rámci revitalizace se počítá s odbahněním sedimentu z mrtvého ramene v celkovém množství 12 001 m3 sedimentu. Sacím bagrem tzv. mokrou cestou bude těženo 9846 m3 sedimentu. Plochy pro odbahnění byly pracovně rozděleny na 4 části. Z tohoto důvodu bude na blízké louce, v lokalitě Bambousek, vybudována odvodňovací laguna o kapacitě 32 000 m3. Zbývající množství sedimentu tj. 2155 m3 bude těženo klasickou výkopovou technologií. Vytěžený sediment bude uložen na pozemcích města se souhlasem nájemců jednotlivých zemědělských ploch. Vzorkovaný sediment slepého ramene vyhovuje podmínkám pro použití sedimentů na zemědělskou půdu.

Odbahnění bude probíhat na stávajících mozaikovitě rozdělených drobných vodních plochách. Tyto vodní plochy jsou vedeny v katastru nemovitostí v druhu vodní plocha a lesní pozemek. Odbahnění na lesních pozemcích bude probíhat skoro výlučně na pozemích označených v lesním hospodářském plánu jako holina. Bude dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. Nebude narušována síť lesních cest.

Další části revitalizace bude zpřístupnění lokality pro potřeby stavby (zpevnění cest), včetně realizace povalových chodníků s funkcí ochrany mokřadních společenstev před sešlapem a dalšími antropogenními vlivy. Budou zde umístěny lavice na sezení z přírodního materiálu. Bude provedena oprava stávajících objektů (propustků) v řešené soustavě vodních ploch.

Nezbývá než si přát, aby vše proběhlo podle projektu a všechny zásahy zde provedené byly ku prospěchu přírody. Abychom zde i my, obyvatelé města, našli místo pro procházky a relaxaci.

 

Koordinační situace

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf 1.89 MB Admin Administrator
C.2_Koordinacni situace.pdf 3.92 MB Admin Administrator

Fotogalerie z projektu

Fotogalerie

Archeologické bádání

Fotogalerie