E-Shop

Povinně zveřejňované informace (106/1999 Sb.)

Výroční zprávy o poskytování informací

Přiložené soubory - archiv Zobrazit archivované soubory Zobrazit aktuálně platné soubory
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Výroční zpráva za r. 2017, dle z.č. 106-1999 Sb.pdf 330.21 kB Petra Marková od 28.02.2018
Výroční zpráva za rok 2016.pdf 341.56 kB Dušan Žmolil od 28.02.2017
Výroční_zpráva_o_poskytování_informací_za_rok_2015.pdf 339.7 kB Dušan Žmolil do 28.02.2017

Ceník úhrad za poskytnutí informace

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Ceník úhrad za poskytnutí informace.pdf 284.91 kB Michaela Kučerová

Město Týnec nad Labem

Oficiální název:
Město Týnec nad Labem

Důvod a způsob založení:
Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990,
jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb o obcích byla obec Týnec nad Labem s účinností od 1.června 1998 určena městem.

Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.
Město spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními
předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům, jako výkon státní správy.
Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Organizační struktura - viz. stránky Struktura úřadu

Kontaktní údaje:

Městský úřad Týnec nad Labem
Masarykovo náměstí č.p. 1
281 26 Týnec nad Labem
okres Kolín
Středočeský kraj

Tel: 321 781 100
Fax: 321 781 493
IČ: 00235831
DIČ: CZ00235831
ISDS:927baun
Elektronická podatelna:  info@tynecnadlabem.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Ondřej Smoček - tel.: 734 433 276        

Informace o realizaci procesních úkonů: viz. stránky Formuláře

 

Přehled nejdůležitější právních předpisů:

128/2000 Sb., – zákon o obcích, 500/2004 Sb., – správní řád, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, 106 /1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů

 

Sazebník úhrad za poskytování informací: – tj. kolik se platí za kopírování, poštovné, nosiče dat