E-Shop

Památky

Mariánské sousoší

Na Masarykově náměstí stojí Morový sloup. Jedná se o sochu Panny Marie, která pochází z roku 1786. Původně stávala u silnice. V roce 1801 byla přemístěna na dnešní místo. Současně s jejím přemístěním přibyli čtyři sochy světců v rozích, a sice svatého Floriána, svatého Augistina, svatého Matěje a svatého Josefa. Na bocích podstavce jsou reliéfy dalších světců.

Fotogalerie

Tvrz zvaná "Hrad"

V roce 1463 dal císař Zikmund Týnec nad Labem Vaňkovi z Miletínka. Soudí se, že právě on postavil, neboli vyzdvihl v Týnci nad Labem tvrz, proto bývá později v listinách nazýván Vaněk Vyzdvihovač. O této tvrzi hovoří Franz Alexander Heber ve svých "Böhmens Burgen Vestern und Bergschlosser" (Prag 1848 6díl str. 253-254). Tvrz popisuje i Augustin Sedláček ve svých "Hradech, zámcích a tvrzích království Českého".

Tvrz zvaná Hrad

Hřbitovní kostel blahoslavené Panny Marie Sedmibolestné

Postaven v roce 1786 na místě, kde dříve bývala kaplička P. Marie, která pocházela z roku 1682. Proto dodnes všechny názvy k ní se vztahující toto slovo obsahují. V období let, kdy v čechách zuřil mor a hřbitov u hlavního kostela nestačil, byli lidé pochováni právě u této kaple. V době napoleonských válek kostel P. Marie Sedmibolestné úplně zpustl a sloužil dokonce jako magazin pro oves a mouku. Teprve roku 1815 byl kostel zejména zásluhou manželů Harrerových znovu upraven a oplocen. V roce 1878 byl hřbitov dále rozšířen a zhotovena nová železná vrata. Lípy u hřbitovních vrat byly vysazeny v roce 1815.

Fotogalerie

Radnice

Základní kámen k této budově byl položen 22.dubna 1782. Postavena byla na pozemku patřícímu k čp. 74 (lékárně), jehož majitelem byl pan Marek. 17.března téhož roku uzavřel magistrát JMC. královského komorního městečka Tejnice nad Labem smlouvu se stavitelem a primátorem heřmanoměsteckým panem Františkem Jedličkou o provedení zednických prací při výstavbě radnice a smlouvu podobnou o dodávce prací tesařských s tesařským mistrem Martinem Vavřinou z Řečan. Základní kámen k radnici položil primátor Jakub Housa. Peníze pro stavbu potřebné byly získány odprodejem obecního mlýna. Stavba radnice byla dokončena 5.listopadu 1782. Původně v prvém poschodí byly pouze dvě místnosti ze strany jižní, krytá pavlač a budova překryta mansardovou dvojitou francouzskou střechou. Do báně pod orla byl vložen následující zápis:
"A tak s pomocí Boží jest dostavěný a pod ochranu Nejsvětější rodičky Boží Panny Marie a svatého Floriána odevzdaný nejenom tento dům radní, ale celé městečko a všechno co v něm obyvatelstvo, by na přímluvu jmenovaných a jiných svatých milých Božích, vás všechny opatroval a vám štěstí, svornost a lásku sousedskou dal, abyste vy na nás předky vaše motlitbou pamatovali a spravedlivě se v tom domě i jinde řídili vám vinšujeme a ostáváme vždycky vaší přátelé.Kterýžto nápis dne 5.novembris běžícího 1782 roku do této věže pro budoucí památku jest vložen."

Fotogalerie

Lokalita zvaná "Kolo"

Lokalita Kolo se nalézá asi jeden kilometr východně od Týnce nad Labem. Sondy tu prokázaly nálezy mladolaténského a halštadského období. V této lokalitě provedl sondáž v roce 1936 již Dvořák. Po II. světové válce se k bádání vrátili zejména východočeští autoři Filip (1948). Rybová (1967 - 68), Jansová (1965 a 1978) a v dalších letech pražští a kolínští historici Hrala (1974) a Sedláček (1978). Bádání je popsáno v Praehistorica VII. Universita Karlova Praha 1981 str. 173 - 178. Keramické nálezy neposkytují zatím ucelený obraz. Byly objeveny kůlové jámy ve vrstevnici 220 metrů nad mořem, dále mladolaténský dům (nelze přesně určit) půdorysu 8x6,5 metrů orientace SSV - JJZ a opevnění zhotovené z hradebního lomového kamene odpovídající časně laténské době "Na Závisti."

Velký dům čp. 2

První písemná zmínka o něm pochází z roku 1584. Říkalo se mu tehdy Dům panský. Patříval totiž obvykle majitelům zdejší tvrze. Ta neskýtala svým majitelům pohodlný teplý pobyt, a tak si na náměstí postavili tento dům. To, že má číslo popisné 2, navozuje domněnku, že je rozhodně starší než datum písemné zmínky. Od roku 1584 vystřídal do dnešní doby řadu majitelů. Ze šlechtických rodů tu sídlících byl nejzajímavější rod Loyg de Netky. V roce 1719 zakoupil dům od Chrystopha Hille Antonín František, který býval štolmistrem u Pavla Haranta z Polžic, Bezdružic a na Pecce, na krchlebském panství u Čáslavi. Rodina měla dost finančních prostředků, a tak dům dala velkým nákladem opravit, takže se rázem stal ozdobou města. Jeho syn František Loyg de Netky se svojí chotí Dorotheou ze Solfen měli dcery, Annu, provdanou za fortmistra poděbradského panství pana von Stroh a Josefu provdanou za generála barona Melase, nositele řádu Marie Theresie a velkého Napoleonoova protivníka v bitvě u Marenga. Napoleon mu v uznání jeho vojenského umění věnoval po bitvě šavli s brilianty. Melas přišel do Týnce nad Labem jako 74 letý a zasadil zde "Na Stráni" kaštan, který je státem chráněn. Pobyl si zde pouhé tři roky, neboť v roce 1806 umírá. O čtyři roky později ho následovala jeho žena Josefa. Jediná dědička, paní von Stroh, dům prodala a odstěhovala se do Prahy. Dům pak vystřídal ještě řadu dalších majitelů. Pro naše město má tento dům o to větší zajímavost tím , že se v něm narodil 18.srpna 1896 velký hudební pedagog, skladatel a spisovatel Josef Beran, zakladatel jihočeského hudebního archivu. 14.června 1908 se zde narodil i mladší bratr Josefa Berana Václav, který se taktéž věnoval hudbě. Ve Velkém domě, který je chráněnou památkou je zvláště zajímavá velká místnost v prvním patře, kde jsou umístěna tři falešná zrcadlová okna a nástěnná malba s textem nad krbem.

Fotogalerie

Lékárna - dům čp,. 74

Je jednopatrový, dvoukřídlý dům, v patře pětiosý, v přízemí zleva je jedno okno, vstup a lékárna. Má zvalbenou střechu. Okna jsou plochá, v dovnitř skosené šambráně. Segmentem zaklenutý vstup je v hluboce vpadlém poli se dvěma oblými sloupy a hlavicemi nesoucí kladí. Pod nimi je velká plastická rozeta. Po stranách liseny. Nároží je bosováno, pod okapní římsou mohutný zubořez. Obvodové zdivo je kamenné. Jedná se o klasicistní novostavbu. Hodnotná stavba dominující jižní straně náměstí.

Fotogalerie

Hrobka generála Melase

Hrobka, ve které jsou pochováni Augustin de Millern, správce královského hřebčína v Kladrubech, pochován roku 1666, Michael baron Melas c.k. generál jízdy komandeur Řádu Marie Theresie, jeho žena Josefa, baronka Melasová rozená Loyg de Netky.

Fotogalerie

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

KostelStětí svatého Jana Křtitele je hlavní katolický kostel ve městě. Stojí na Komenského náměstí. Vznikl kolem roku 1306. Několikrát vyhořel, byl barokizován a kolem roku 1780 opatřen nádhernou nástropní malbou Kramolinovou. 23. září 1834 znovu vyhořel. Vzala za své i Kramolínova malba a rozlily se i zvony. Syn týneckého primátora, probošt sedleckého kláštera, jej opatřil obrazy "umírající svatý Josef", "Svatá Anna" a "Stětí svatého Jana Křtitele" od Václava Leopolda Ignáce Markovského. Další obrazy "Svatý Dominik před Pannou Marií", Svatý Cyril" a "Svatý Metoděj" jsou od Scheywla. V kostele je ohořelá cínová křtitelnice s čitelným nápisem z roku 1630.

 

Fotogalerie

Socha Panny Marie Sedmibolestné

V roce 1801 se rozhodl Jan Nepomuk Harrer, měšťan a koželuh města Týnce nad Labem vystavěti na dole sochu Bolestné Rodičky Marie Panny. Socha byla provedena sochařem období empiru Františkem Xaverem Ledererem podle jeho vlastní skici za 250 zlatých z dobrého miskovického pískovce. Socha byla restaurována v roce 2007.

 


Fotogalerie

Socha svatého Jana Křtitele

Sochasvatého Jana Křtitele stojí proti hlavnímu vchodu kostela. Byla zhotovena na náklad týneckého rodáka, církvického kaplana Jana Semelky roku 1767,

 


Fotogalerie

Pomník padlých Na Stráni

V roce 1921 byl postaven na základě sochařské práce Maxima Zemance, Pomník padlých Na Stráni. Jeho stavbu realizovala firma Vinař z Týnce nad Labem.

 

Fotogalerie

Socha svatého Jana Nepomuckého

 

Socha svatého Jana Nepomuckého je umístěna u budovy Pernerovy strojírny. Na náklad manželů Pernerových, Václava a Antonie, ji zhotovil sochař Sum.

Socha byla restaurována za finančního příspěvku Středočeského kraje v roce 2014.

Fotogalerie