E-Shop

Jaké mimořádné události mohou v Týnci nad Labem nastat?

Z analýzy rizik můžou nastat tyto mimořádné situace:

Povodně

Povodně – členíme na přirozené a zvláštní. Přirozené povodně vznikají především v důsledku vydatných dešťů nebo přirozeného zvýšení hladiny např. táním sněhu. Právě přirozené jsou pro Kolín pravděpodobné. Aktuální informace o hladinách jednotlivých řek na území ČR lze sledovat na stránkách ČHMÚ

Vichřice

Vichřice – je extrémně silný vítr, který způsobuje velké škody, ohrožuje životy, zdraví a majetek. Nejčastěji poškozuje lesní porosty a střechy domů. Rychlost proudění vzduchu jsou udávány v km/hod. Z hlediska účinku je Beafortovou stupnicí členěn na 12 stupňů. Pro vichřici je vymezen stupeň 9. – 65,9 – 77,4 km/h. Na území Kolína se v minulosti prohnala např. vichřice Kyrill, která zapříčinila vyhlášení krizového stavu pro Středočeský kraj. O možném aktuálním nebezpečí se můžete blíže informovat na stránkách ČHMÚ

Dopravní nehody

Dopravní nehody – jedna z nejběžnějších mimořádných událostí, Dopravní nehoda je nepředvídaná kolize jednoho nebo více dopravních prostředků, při níž dojde ke hmotné škodě nebo ke zranění osob. Obvykle se termínem dopravní nehoda označuje nehoda v provozu na pozemních komunikacích. Aktuální informace o dopravních nehodách.

Výbuchy

Výbuchy – Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. Tato prudká změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna. Výbuch může být spojen s únikem plynu či jiných chemických látek. 

Znečištění životního prostředí

Znečištění životního prostředí – např. únik nebezpečných látek do řeky Labe, znečišťování ovzduší